Výberové konanie na obsadenie miesta Riaditeľ/ka Hvezdárne v Partizánskom

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Riaditeľ/ka Hvezdárne v Partizánskom

Výberové konanie sa vypisuje na obsadenie manažérskej pracovnej pozície v zariadení – hvezdárni, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske
 • Predpokladaný termín nástupu: máj 2024
 • Názov funkcie: riaditeľ/ka Hvezdárne v Partizánskom
 • Pracovný pomer: pracovný pomer na pracovnú zmluvu
 • Termín uzávierky zasielania žiadostí:04.2024

Požiadavky na zamestnanca:

Uchádzač o pracovné miesto musí:  

a/ byť bezúhonný/á/,

b/ spĺňať kvalifikačné, odborné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, sebavedomý, flexibilný, cieľavedomý, svedomitý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny.

         Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • 5 rokov praxe v príslušnej oblasti, alebo 3 roky riadiacej praxe,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • nevyhnutná znalosť zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov,
 • základný prehľad platnej legislatívy – zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších zákonov súvisiacich s výkonom práce štatutára organizácie.

Iné kritériá a požiadavky

 • manažérske zručnosti,

 

 • osobnostné predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • všeobecný rozhľad a orientácia v oblasti kultúry,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná,
 • publikačná činnosť vítaná,
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“.
 • Ďalšie informácie
  • obsadzovaná pozícia je obmedzená päťročným funkčným obdobím,
  • predpoklady musí uchádzač spĺňať po celý čas výkonu funkcie štatutára.

  Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
  • motivačný list,
  • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • vypracovaný projekt rozvoja organizácie v rozsahu max. 5 strán formátu A4,
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

   

  Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat od 1 800,- eur v závislosti od odbornej praxe.

   

  Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi.

   

           A.) na adresu :

  Trenčiansky samosprávny kraj

  Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

  K dolnej stanici 7282/20A

  911 01 Trenčín.

  Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK riaditeľ Hvezdárne v PE“,

   

  Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 08.04.2024.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

  Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

   

        

           V Trenčíne dňa    12.03.2024

   

   

   

                                                                                                Ing. Marek Briestenský

                                                                                                      riaditeľ Ú TSK