Spomienky na význačných fyzikov

28.10.2010

Úlohou vedy je vzďaľovať človeka od zla, usmerňovať jeho myseľ k väčšej dokonalosti.

5.10.2010

2010/fyzikovia/dirac/d05.jpg alt="Dirac" title="Dirac" vspace="5" width="77" align="right" height="104" hspace="5" /> Zasiahol do kvantovej mechaniky a elektrodynamiky, teórie polí a elementárnych častíc i do teórie gravitácie. Za objav nových produktívnych foriem atómovej...

21.9.2010

2010/fyzikovia/Heisenberg/h05.jpg alt="Heisenberg" title="Heisenberg" vspace="5" width="77" align="right" height="108" hspace="5" /> Stal sa jedným z najmladších nositeľov Nobelovej ceny. Formuloval matematický aparát maticovej formy kvantovej mechaniky (1925), vyjadril relácie...

21.9.2010

2010/fyzikovia/bohr/b06.jpg alt="Bohr" title="Bohr" vspace="5" width="77" align="right" height="109" hspace="5" /> Svojimi princípmi komplementarity a korešpondencie otvoril cestu pre poznanie mikrosveta a postavil most medzi klasickou a kvantovou fyzikou. Spojil tri odľahlé...

10.8.2010

2010/fyzikovia/born/b03.jpg alt="Born" title="Born" vspace="5" width="77" align="right" height="108" hspace="5" /> Vedel, že vesmír nie je nemenné usporiadanie objektov. Uznal, že si nemôžeme odmyslieť spôsob nášho vnímania sveta. Informácie získané z prírody musíme...

3.8.2010

2010/fyzikovia/einstein/e05.jpg alt="Einstein" title="Einstein" vspace="5" width="77" align="right" height="86" hspace="5" /> Pocítil účinnosť vedeckého poznania i hlbokého významu ľudskosti. Skúmal vedeckú pravdu a odhalil harmonickú krásu, túžil po súlade človeka so...

21.7.2010

2010/fyzikovia/jeans/j02.jpg alt="Jeans" title="Jeans" vspace="5" width="77" align="right" height="104" hspace="5" /> Spoznal, že pre jasné, úplné, ale aj prirodzené vysvetlenie prírodných javov je najlepší matematický výklad, vyjadrenie v pojmových štruktúrach...

14.7.2010

2010/fyzikovia/stefanik/s08.jpg alt="Stefanik" title="Stefanik" vspace="5" width="77" align="right" height="102" hspace="5" /> Vedel v sebe zlúčiť exaktnosť vedca s rojčivo-dobrodružným mládencom, strohý úsudok s fantáziou umelca, závratné okamihy s vypätím vôle....

1.7.2010

2010/fyzikovia/curie/c01.jpg alt="Curie" title="Curie" vspace="5" width="77" align="right" height="117" hspace="5" /> Presadila svoj bystrý um i talent pre prírodné vedy. Spolu so svojím manželom Pierrom Curie preskúmali žiarenie uránu a objavili dva nové prvky - polónium a...

7.6.2010

2010/fyzikovia/Planck/03.jpg alt="Planck" title="Planck" vspace="5" width="77" align="right" height="108" hspace="5" /> Po celý život vydržal s presvedčením, že zákony nášho myslenia súhlasia so zákonitosťami, ktoré prijímame z vonkajšieho sveta, a udržal si...