Súťaž "Hviezdne safari - Hviezdny zvieratník"

Súťaž "Hviezdne safari - Hviezdny zvieratník"

Hvezdáreň v Partizánskom

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Národná zoologická záhrada Bojnice a

Zelená župa Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasujú výtvarnú súťaž

pre žiakov základných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:

 

„Hviezdny zvieratník“

 

Výtvarná technika: maľba, kresba, rytina, grafika

Téma: na hviezdnej oblohe môžeš nájsť 88 súhvezdí, z ktorých približne polovica má svoj obraz spojený so súčasnou faunou.

 

Po vzore starých gréckych báji namaľuj svoj hviezdny príbeh o svojom zvieracom (zvieratníkovom) miláčikovi.

 

Veková kategória: žiaci základných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vybraných vekových kategóriách:

 

  1. kategória: I. stupeň ZŠ
  2. kategória: II. stupeň ZŠ

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže budú prijaté iba plošné práce (maľba, kresba, rytina, grafika). Rozmer výtvarného diela je jednotný pre všetky diela, a to papier formátu A4 alebo A3. Každý účastník môže zaslať do súťaže maximálne jedno dielo, počet súťažných prác za školu nie je obmedzený. Výtvarne práce s inou tematikou budú zo súťaže vyradené. Výtvarne práce sa stavajú majetkom organizátora. 

 

Súťaž je určená pre jednotlivcov alebo tím. Maximálny počet súťažiacich v jednom tíme je v počte dvoch žiakov.

 

Svoje práce môžete posielať od 1. januára 2024 do 31. mája 2024 (vrátane) v naskenovanej podobe na email hvezdap@hvezdaren.sk, hvezdarpartizanske@gmail.com alebo poštou na adresu: Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 95804 Partizánske.

 

Súťažné práce, posielané poštou, označte na zadnú stranu nasledovne:

 

Výtvarná súťaž – „Hviezdny zvieratník“ + Názov diela

 

  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • názov a sídlo školy
  • kontaktná adresa
  • súťažná kategória
  • mesiac a rok narodenia tel. a e-mailový kontakt, prípade žiakov mladších ako 18 rokov aj kontaktné údaje na zákonného zástupcu.

 

Výtvarné diela budú predložené na posúdenie porote zostavenej z pedagógov výtvarnej výchovy a odborných pracovníkov Hvezdárne v Partizánskom, ZOO Bojnice a Zelenej župy TSK.

Vyhodnotenie výsledkov súťaže spolu s vyhlásením víťazných návrhov, menom a priezviskom súťažiaceho a ďalšími údajmi (napr. príslušnosťou k škole) budú  zverejnené na webovom portáli hvezdárne. Výstava víťazných prác bude sprístupnená pri vyhodnotení literárnej súťaže – Príbehy z hviezdnej oblohy – v júni 2024.

Prihlásením sa do súťaže súťažiaci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, bydlisko alebo adresa školy, mailová adresa, za účelom spracovania a zverejnenia výsledkových listín na webových stránkach www.hvezdaren.sk, www.zoobojnice.sk a na ich sociálnych sieťach. Súhlas súťažiaci poskytuje na obdobie počas trvania súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia.

 

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 31. 5. 2024 ● SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE: jún 2024

 

Adresa na zasielanie príspevkov: hvezdap@hvezdaren.sk, hvezdarpartizanske@gmail.com

Bližšie informácie:

Web: www.hvezdaren.sk

Tel: 038/749 71 08

Email: hvezdap@hvezdaren.sk

poster